İş

Yeni ekonomik dönemin kodları belirlendi: Eylem Planı geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki yeni ekonomi yönetimi hızla çalışmalarına başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakan Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Abdulkadir Uraloğlu. Bu çalışma ile seçim öncesi ana hatlarıyla çizdiği ekonomi politikalarını hayata geçirecektir.

Şimşek’in bakanlığı devraldığında törende verdiği ilk açıklamalar da izlenecek stratejinin işaretleri olarak değerlendirildi. Şimşek, toplumsal refahın yükseltilmesi hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uyumun temel ilkeler olacağını belirterek, küresel zorlukların ve krizlerin yoğunlaştığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasiteyi güçlendirerek makro-finansal istikrarı ön planda tutacaklarını söyledi. jeopolitik gerilimler artıyor.

Şimşek, Orta Vadeli Program çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacaklarının bilgisini verdi.

EKONOMİ EYLEM PLANI GELİYOR

AK Parti’nin seçim öncesi açıklanan “Türkiye Asrı İçin Doğru Adımlar” başlıklı bildirisi ve 2023-2025 Orta Vadeli Programı, önümüzdeki dönem için izlenecek ekonomi politikasındaki öncelikleri ve ana başlıkları içeren bir rehber niteliğindedir. sonraki periyot. Bu kapsamda, hedeflere ulaşmak için kullanılacak araçların, hayata geçirilecek projelerin ve izlenecek yol haritasının yeni ekonomi yönetiminin detaylarıyla hızla şekillenmesi beklenmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere yeni ekonomi yönetiminin gündeminde, başta enflasyonla mücadele, sermaye piyasalarının ve yatırım ortamının güçlendirilmesi olmak üzere cari açığın azaltılmasına yönelik adımların yer alacağı belirtiliyor.

“ENFLASYONLA MÜCADELE” VE “SOSYAL REFAH” ÖNCELİKLERİ

Yeni dönemin öncelikli konusu enflasyonla mücadele olacak. Ayrıca, söz konusu çalışma sırasında, özellikle dar gelirli olanlar olmak üzere dar gelirlilerin, memurların, kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirlerinin artırılması sağlanarak toplumsal refahın korunması amaçlanmaktadır.

Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda enflasyonun 2023 yılı sonuna kadar yüzde 25’in altına, 2025 yılı sonuna kadar da tek haneli rakamlara düşürülmesi için ekonomi politikaları araçlarının bütüncül bir anlayışla kullanılması beklenmektedir. .

Bu amaç doğrultusunda tarımsal üretim, verimlilik ve lojistik planlama güçlendirilerek gıda fiyatlarındaki oynaklığın önlenmesine çalışılacaktır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik politikalara paralel olarak hane halkına yansıyan elektrik maliyetlerinin düşürülmesine yönelik bir yaklaşım izlenecektir.

KİRALARIN ARTIŞINI ENGELLEMEK İÇİN ADIMLAR ATILACAK

Dar gelirli bireylerin harcama kompozisyonunda değerli bir yere sahip olan kira harcamalarındaki fahiş artışın önüne geçilmesi ve bu amaçla sosyal konut projelerinin sürdürülmesi siyasetin göbeğinde olacaktır.

“Sürdürülebilir büyüme” yeni ekonomik yönetimin öncelikli hedeflerinden biri olacaktır. Bu kapsamda, 2024-2028 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme ile 2028 yılı sonunda 1,5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolar kişi başı gelire ulaşmak için adımlar atılması öngörülüyor. dönem.

İş dünyasının talebi olan toplam faktör verimliliğindeki artışı her zaman sağlayacak yapısal reformlar da hayata geçirilecektir.

Kamu ve özel sektör yatırımlarının önünü açarak üretim kapasitesinin artırılması ve verimliliğe dayalı büyüme hedeflenmektedir.

İstihdamdaki güçlü artışla birlikte işsizlik oranı kademeli olarak düşecektir. 2028 yılına kadar 6 milyon ilave istihdamla toplam istihdamın 36 milyona çıkarılması ve işsizlik oranının yüzde 7’nin altına düşürülmesi için çalışmalar yürütülecek.

ARTAN TÜRK LİRASI TASARRUFU DESTEKLENECEK

Cari açığın azaltılması yoluyla döviz talebinin ithalat fiyatları üzerindeki baskısını azaltıcı tedbirler alınacaktır. Türk lirası tasarrufları artıracak finansal araçlar geliştirilecek ve desteklenecektir.

Fiyat istikrarına yönelik yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedefleri doğrultusunda reel kesime uygun maliyetlerle seçici kredi uygulamalarına devam edilecektir.

Teşvik ve takviyeler sadeleştirilecek ve yeniden yapılandırılacaktır. Tek Hazine Kuruluşları Hesabı uygulaması daha da yaygınlaştırılacak ve Hazine nakit rezervi güçlendirilecektir.

Vergi sisteminde dijital dönüşümü destekleyecek, çevre dostu yeşil vergilendirmeye dayalı bir sistem kurulacak ve vergi politikaları büyüme ve sosyal adalet olmak üzere iki ana eksende yürütülecektir.

Gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların işgücüne katılımını ve girişimciliği özendirici vergi politikalarına öncelik verilecek, seçici ve hedefe yönelik vergi teşviklerine devam edilecektir.

Mevcut vergiler, Avrupa Birliği’nin Sınırlarda Karbon Tüzüğü ve iklim değişikliği konusunda uluslararası alandaki gelişmeler dikkate alınarak, daha az karbon salımı yapanlardan daha az vergi tahsil edecek şekilde düzenlenecektir.

KİTLER YENİDEN YAPILANDIRILARAK HALKA HAZIRLANACAK

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan gayrimenkul portföyü, klasik özelleştirme yöntemleri dışında sermaye piyasası araçları kullanılarak değerlenecek ve kamuya ait taşınmaz ve altyapı tesislerinden elde edilen gelirler yatırımcı vatandaşlarla paylaşılacaktır.

Bu kapsamda özelleştirme uygulamalarında sermaye piyasası araçları ön plana çıkacak, kamu iktisadi teşebbüsleri kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırılarak halka arza hazır hale getirilecektir.

Bürokrasinin azaltılması ve yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler üretilmesi amacıyla özel sektör yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirilecektir. Özel sektör yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak “Yatırım Uyuşmazlık Kurumu”yaratılacak.

FİNANSAL MİMARİDE DÖNÜŞÜM DÖNEMİ

İstanbul’u küresel finans ve uluslararası ticaretin lider merkezi haline getirmek amacıyla açılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi ile nitelikli ve çok boyutlu bir finansal hizmet ekosistemi oluşturulacak. Finans alanında dönüşüm ve çeşitlilik için adımlar atılacak.

Finansal Mimari ve Altyapı Güçlendirme Programı yürütülecek olup, program kapsamındaki eylemler sermaye piyasaları, sigortacılık, iştirak finansmanı, sürdürülebilir finans, finansal teknolojiler, risk yönetimi ve finansal eğitim olmak üzere 7 tema altında uygulanacaktır.

Sermaye piyasası faaliyetleri ile enstrüman çeşitliliğine, altyapının genişletilmesine, mevzuat altyapısının güçlendirilmesine, likidite imkanlarının genişletilmesine ve risk sermayesi faaliyetinin artırılmasına ve sermaye piyasalarının cazibesinin artırılmasına ağırlık verilecektir.

Finansal hizmetlerde fintech uygulamaları yaygınlaştırılacak ve hizmet kalitesi artırılacaktır.

KATILIM FİNANSMANI “KOMİTE” VE “DERECELENDİRME SİSTEMİ” PLANI

Katılım finansmanı alanı güçlendirilecek, bu çerçevede bağımsız bir İştirak Finansman Kanunu hazırlanacak, çeşitli kanunlarda düzenlenen iştirak finansman dairesi tek çatı altında toplanacak ve Merkezi Danışma Kurulu uluslararası standartlarda uygulanacaktır. iştirak finansmanı kapsamındaki tüm segmentler için. “Katılım finansmanı derecelendirme” sistemi hayata geçirilecektir.

Finans bölümünün kurumsal altyapısı derinleştirilecektir. Bu kapsamda, finans şubesinin büyüklüğüne, karmaşıklığına ve gelişimine uygun “denetim teknolojileri” odaklı yeni kontrol uygulamaları ve prosedürleri hayata geçirilecektir.

TEKNOLOJİ VE ÇEVRE FİNANSAL DÖNÜŞÜMDE ANAHTAR ROL OYNAYACAK

Sürdürülebilir finansman fırsatları geliştirmek için çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) piyasalarına katılım ivme kazanacaktır.

Bu kapsamda, Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Eximbank, ülkeler arasındaki en iyi uygulamalar dikkate alınarak güçlü bir kurumsal reform sürecine tabi tutulacaktır.

Avrupa Yeşil Anlaşması’na uyum kapsamında yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesine yönelik strateji oluşturma, kurumsal yapılanma, risk yönetimi, raporlama ve kamuyu bilgilendirme yayın faaliyetleri yürütülecektir.

Yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının geliştirilmesi ön planda tutularak manipülatif ve piyasa bozucu süreçlerin önlenmesi amacıyla teknolojik altyapı güçlendirilecektir.

Yatırımcıların risklerinin bütünsel olarak izlenmesi ve bankacılıkta risk merkezi benzeri bir yapı ile sektör paydaşları ile paylaşılması amacıyla Yatırımcı Riski Takip Sistemi hayata geçirilecektir.

Siyasi ve ekonomik istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalar ile yüksek teknolojili ve daha verimli alanlara doğrudan yabancı yatırımlar artırılacak, iş ve yatırım ortamı iyileştirilecektir.

KAYNAK: TRT HABER

goynukhaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort